نرم افزار راهنما سازمان ها و ارگان ها

خانه نرم افزار راهنما سازمان ها و ارگان ها

نرم افزار راهنما سازمان ها و ارگان ها  دارای تصویر های متحرک و روابط عمومی بالا می باشد  که شامل

  • راهنمای طبقات
  • راهنمای فرایند کاری
  • نظر سنجی
  • صدور فیش حقوقی